دکتر فرهنگ هلاکویی - احساس بد بودن در کودک

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - احساس بد بودن در کودک

 

كودك انساني كه به پنج تا دليل ، ...
كه نادانه و ناتوانه و نيازمنده و اشتباه كاره و فكراي بد مي كنه ....
چون خيلي زود مي فهمه نادانه و ناتوانه و نيازمنده .... در سه سالگي يه اين نتيجه مي رسه كه من بدم ....
و فقط تنها كاري كه پدر و مادر مي تونند بكنند ، ... اين هست كه ميزان اين احساس بد بودن او رو كم بكنند ....
يعني اينقدر باهاش به درستي برخورد كنند كه بچه در سه سالگي بگه من كمي بدم ....
و بعد بين سه تا هيجده سالگي ، ...

اگر پدر و مادر روزي پنجاه بار به موقع ، بجا ، درست ، به اندازه ... اين پيام رو به فرزندشون بدن كه تو خوبي .........

اين اميد هست كه بچه در هجده سالگي به اين نتيجه برسه كه من خوبم .....

به همين جهت هست كه هفتاد درصد مردم دنيا ..... ته وجودشون نوشته شده من بدم ....