دکتر فرهنگ هلاکویی - ایرادهای فرهنگی

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - ایرادهای فرهنگی

 

در فرهنگ ما اینگونه عنوان شده که اگر کسی حرفی میزند و خود به آن عمل نمیکند حرف غلطی است!

در حالی که امروزه این موضوع درست نیست ، چه اهمیتی دارد که جراح شما به توصیه ای که به شما میگوید ، عمل میکند یا خیر؟

بازی اینکه اگر کسی حرفی میزند باید به آن عمل کند را کنار بگذارید ، توجه و تمرکز باید روی خود موضوع باشد،،،،

اگر حرفی درست و خوب است و فکر میکنید که مناسب است ، انجامش دهید،،،

اگر تصور میکنید که موضوع بد و غلط است چه اهمیتی دارد که گوینده به آن عمل میکند یا نمیکند ؟

اگر کسی حرف بد و غلطی زد و خود او مرتکب آن عمل شد آیا شما بخاطر اینکه خودش به حرفش عمل میکنید همان عمل بد را انجام میدهید؟.