دکتر فرهنگ هلاکویی - کسانی که خوشبخت و سالم و موفق هستند

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - کسانی که خوشبخت و سالم و موفق هستند

 

تمام کسانی که خوشبخت و سالم و موفق هستند معتقدند امروز درست مساوی با فرداست و روزی که من میپذیرم امروز درست مساوی با فرداست یعنی معتقدم دردِ امروز مساوی است با دردِ فردا و لذتِ امروز مساوی است با لذتِ فردا و در چنین شرایطی مغز، کار را امروز انجام میدهد و لذت را فردا میبرد، بنابراین شما موفق هستید، از طرف دیگرکسی که معتقد است امروز مهمتر از فرداست، لذت را امروز میبرد و کار را به فردا موکول میکند و فردا هم لذتِ آن روز را میبرد و کار را به روز بعد موکول میکند و بعد از مدتی به خودش می آید و میبیند هیچ کاری در زندگی اش انجام نداده است.