دکتر فرهنگ هلاکویی - انسان و جامعه

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - انسان و جامعه

 

در هر جامعه ای آن چه را که به عنوان انسان میشناسند با جامعه دیگر متفاوت است،انسان از آنجا که ویژگی‌های شخصیتی و صفات و حالات روانی خود را به تدریج از جامعه میگیرد و آن را در خودش رشد میدهد و یا سرکوب میکند و به هر حال در افکار و اعتقادات و رفتار خودش آنها را ظاهر میکند، موجودی است که با توجه به زمان و مکان، معنای خاصی پیدا میکند و به همین جهت است که ایرانی با ژاپنی و همچنین ایرانیِ امروز با ایرانیِ هزار سال قبل، حتما مختلف ومتفاوت است.

در نتیجه به راحتی میتوان پذیرفت، ما در حالیکه در جامعه افراد سالم و بیمار داریم در عین حال بیشتر مردم را افراد ِ نرمال میدانیم، به این معنا که افرادِ نرمال خود را با نظامِ ارزشی و اخلاقی و هنجاریِ جامعه و در چهارچوبِ سیستمی که در آن زندگی میکنند وفق داده اند و به نوعی ارائه دهنده آن شرایط و ویژگی ها هستند و یا به زبان دیگر از آن جا که افراد در حالت عادی نماینده فرهنگ و جامعه خود هستند، موجوداتی هستند که گرچه با نظام فرهنگی و نظام اجتماعی و یا با جهان بینی و ارزش ها و باورها و اعتقادات و هنجارهای جامعه خود سازگارند اما از طرف دیگر، اگر این جامعه گرفتار و بیمار باشد، آنها نیز گرفتار و بیمار خواهند بود اما از نظر مردمان آن کشور و جامعه بیمار و گرفتار به نظر نمی آیند.

بنابراین بیشتر مردمانِ دنیا، مردمانِ نرمال، با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه خود هستند.