دکتر فرهنگ هلاکویی - ویژگی اول شخص سالم

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - ویژگی اول شخص سالم

 

اولین مشخصه و ویژگی شخص سالم فلسفه و جهان بینی اوست.
به این معنا که فرد سالم کسی است که از نوعی فلسفه و جهان بینی برخوردار است که جنبه های واقعی و علمی را در نظر داشته و در عین حال متکی به اصول اخلاقی و انسانی و حتی روحانی است.
انسان سالم، اصلِ تقدسِ انسانی را میپذیرد، یعنی میپذیرد انسان موجودی است مقدس و به صرفِ بودن، اعم از اینکه کاری میکند یا نمیکند، خوب عمل میکند یا بد، داراي ارزش، حرمت و اهمیتی است که هرگز از او جداشدنی نیست.
فرد سالم، خود و دیگران را خوب میداند.
خود و دیگران را موجوداتی در حال رشد و تکامل میبیند.
باور او این است که انسان در شرایط نسبتا عادی، توانِ این را پیدا میکند که از خود موجود بهتر و برتری بسازد و در مسیر رشد و توسعه و تکامل خود قدم برمیدارد.
نگاه او به انسان و نگاه او به طبیعت و نگاه او به آن چه که ورای طبیعت است، از قواعدی و مبتنی بر استدلال و نتیجه گیری ای استوار است که در همه آنها خوبی و زیبایی را میشود به راحتی دید.